โปรแกรมฝากไฟล์เอกสาร (สำหรับการใช้งานเครือข่ายภายในโรงพยาบาล)V2.0.1

โปรแกรมฝากไฟล์เอกสาร (สำหรับการใช้งานเครือข่ายภายนอกโรงพยาบาล)V2.0.1.1